Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2022-2023 Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική».

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για τις τρεις ειδικεύσεις του Προγράμματος.

Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ειδικεύσεις:

1. «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»

2. «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

3. «Δημόσια Ελεγκτική»

Σκοπός του ΔΠΜΣ Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, λογιστικής και ελεγκτικής του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» προσφέρεται με τη συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της ειδίκευσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

Το ΔΠΜΣ παρέχει εκπαιδευτική προετοιμασία στους φοιτητές για να διαγωνισθούν στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν την προϋπόθεση των επαγγελματικών εξετάσεων για την εξέλιξή τους σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο- πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Διάρκεια σπουδών και τέλη φοίτησης

1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική: Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης

Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Προσφέρεται επίσης ως μερικής φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 4.800 ευρώ, και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο φοίτησης. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

2. Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική: Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης.

Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους φοίτησης ύψους χιλίων οκτακοσίων πενήντα (1.850,00) ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

3. Δημόσια Ελεγκτική: Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί 3 εξάμηνα.

Προσφέρεται ως μερικής φοίτησης με διάρκεια 4 εξάμηνα. Τα τέλη φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο Πτυχίου

2) Αναλυτική Βαθμολογία

3) Τίτλοι Ξένων Γλωσσών

4) Φωτοτυπία ταυτότητας

5) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας

6) GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση

7) Δυο (2) Συστατικές επιστολές

Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους είτε με email, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην ανακοίνωση της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα συστατικής επιστολής. Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να μας προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητάς, αν δεν υποβληθούν με την αίτηση, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο PDF ή συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar ή .7z, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτηση, έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 για τις ειδικεύσεις «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» και «Δημόσια Ελεγκτική», στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση των ειδικεύσεων mscfinacc[at]econ.uoa.gr, mscfingro[at]econ.uoa.gr, και mscpubaud[at]econ.uoa.gr.

Επισημαίνεται ότι όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν τελικά για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ θα κληθούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με την προϋπόθεση ότι όποιο πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα, θα προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ όποιο προέρχεται από ιδιωτικό φορέα θα προσκομιστεί σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο. Επίσης, οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 10η Ιουνίου 2022 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και έως την 30η Ιουνίου 2022 για τις ειδικεύσεις «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» και «Δημόσια Ελεγκτική».

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Γραμματεία ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ευριπίδου 14, 4ος όροφος, τ.κ. 10559, Αθήνα, τηλ. 210 3689805, 2103689821

https://www.mscfinance-uoa.gr/

Πηγή: Foititikanea.gr